VESTi

Dugorepi svračak, Lanius nubicus. Foto: N. Stanojević, CIB

Otkrivena nova vrsta ptice za faunu Srbije

Datum objavljivanja: 11. maj 2021.

Prilikom višednevne ekspedicije sprovedene početkom maja 2021. godine na području opština Bujanovac i Preševo, ornitolozi Centra za istraživanje biodiverziteta iz Novog Sada i Prirodnjačkog muzeja iz Beograda zabeležili su novu vrstu ptice za Srbiju – dugorepog svračka (Lanius nubicus). Mužjak i ženka ove vrste posmatrani su i fotografisani u blizini granice sa Makedonijom, na suvim travnatim padinama sa žbunjem. S obzirom na to da je par ptica posmatram u periodu gnežđenja, ornitolozi veruju da je pronađena nova gnezdarica naše zemlje.

Dugorepi svračak naseljava mediteranska suva travnata staništa sa žbunjem i drvećem, na krajnjem jugoistoku Evrope i delovima Bliskog i Srednjeg Istoka. Selica je koja zimski period provodi na području severoistoka Afrike. Čitava svetska populacija relativno je malobrojna, dok je na Balkanu ova vrsta retka i slabo proučena, a živi u delovima Makedonije, Albanije, Bugarske i Grčke.

Pored dugorepog svračka tokom ekspedicije zabeležene su i druge retke i malobrojne gnezdarice poput vrapca kamenjarca, grmuše crvenovoljke, modrokosa i gorskog zviška, što ukazuje na visoku ekološku vrednost istraživanog područja.

Ornitološka istraživanja na krajnjem jugu Srbije sprovedena su okviru projekata uspostavljanja nacionalne ekološke mreže i NATURA 2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije, koji su podržani od strane Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.